เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 0.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 10/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
ประเภท
ขนาด 1.42 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายงานวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565
ประเภท
ขนาด 0.56 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.47 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ทต.บ้านเป็ด ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ประเภท
ขนาด 0.11 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้