เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด เมื่อปี พศ. 2539  ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น เดิมที่ทำการตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด ณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และได้ทำการจัดซื้อที่ดินบริเวณ หมู่ที่ 2 ใกล้กับที่ทำการเดิม จำนวน 8 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดแห่งใหม่ โดยได้ย้ายเข้าที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

 

1.2 ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตั้งอยู่ เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 24"-16 28" เหนือ และเส้นแวงที่ 102 41"102 49"ตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12( สายขอนแก่น - ชุมแพ ) ระยะทาง12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลบ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม

 

1.3เนื้อที่

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23 หมู่บ้าน  79 ชุมชน

 

1.4ภูมิประเทศ

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ทางทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้ายทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร บึงกี และแก่งน้ำต้อน ซึ่งอยู่ตอนล่างสุด พื้นที่สุงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153 - 203 เมตร

 

1.5 จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน

 

ตารางที่ 1.1 จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 หมู่ที่       หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน ( ไร่ )
1 บ้านเป็ด 1,575
2 บ้านเป็ด 1,800
3 บ้านเป็ด 2,137
4 บ้านโคกฟันโปง 1,797
5 บ้านหัวทุ่ง 1,197
6 บ้านคำไฮ 500
7 บ้านกอก 787
8 บ้านหนองโจด 2,000
9 บ้านหนองขาม 1,050
10 บ้านคำไฮ 411
11 บ้านสันติสุข 1,125
12 บ้านกอกน้อย 500
13 บ้านพรสวรรค์ 812
14 บ้านหัวทุ่งนคร 2,000
15 บ้านหนองขาม 1,125
16 บ้านแก่นพยอม 1,150
17 บ้านเดชา 1,250
18 บ้านเป็ด 1,563
19 บ้านกงัวานนิเวศน์ 643
20 บ้านสุภัทรา 1,100
21 บ้านโคกฟันโปง 2,584
22 บ้านแก่นทอง 750
23 บ้านไทรทอง 831
รวม 23 หมู่บ้าน 28,689ไร่

 

1.6 ประชากร

 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 26,510 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 45,043 คน (ข้อมูลงานทะเบียนฯ ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  -  คน / ตารางกิโลเมตร

 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย      -    บาท /คน/ ปี   (จปฐ.2 ปี 2563 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น) (รอข้อมูล)

 

ตารางที่ 1.2  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
1 429 576 603 1179
2 1077 1140 1498 2638
3 336 432 473 905
4 755 852 864 1716
5 777 529 593 1122
6 816 730 898 1628
7 2004 1536 1863 3399
8 3492 2650 2916 5566
9 842 822 826 1648
10 528 405 455 860
11 974 771 892 1663
12 1234 891 966 1857
13 529 330 358 688
14 1540 1176 1326 2502
15 1349 1090 1222 2312
16 1014 877 1070 1947
17 1129 714 863 1577
18 308 476 488 964
19 1196 767 863 1630
20 1709 740 881 1621
21 1863 1509 1780 3289
22 1048 1292 1547 2839
23 1201 730 763 1493
 รวม   26,510  ครัวเรือน  21,035  คน    24,008  คน    45,043  คน 

**หมายเหตุ** ข้อมูลประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จาก (สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นตำบลบ้านเป็ด)

 

สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร

ย้อนหลัง 3 ปี

( ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2562 )

 หมู่ที่ 

 ปี พ.ศ. 2560  ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562
อัตราการเปลี่ยนแปลง 
  ระหว่าง 2560 กับ ปี 2562 
ชาย หญิง รวม  ชาย  หญิง รวม    ชาย      หญิง      รวม   

1

543 564 1107

 549

570 

 1119

574  574 1148

เพิ่มขึ้น

2

1057 1432 2489

 1077 

1442 

2519 

1089 1396 2485

ลดลง

3

425 463 888

 425

454

 879

434 464 898

เพิ่มขึ้น

4

840 851 1691

854

 868

 1722

   844 871 1715

ลดลง

5

527 591 1118

 533

603

1136

539 598 1137

เพิ่มขึ้น

6

768 892 1660

 761

 890

 1651

748 898 1646

ลดลง

7

1457 1781 3238

 1474

 1811

 3285

1519 1854 3373

เพิ่มขึ้น

8

2539 2771 5301

 2550

 2769

5319

2612 2848 5460

เพิ่มขึ้น

9

762 801 1563

776

822

 1598

803 813 1616

เพิ่มขึ้น

10

432 459 891

 420

 455

 875

411 463 874

ลดลง

11

745 839 1584

 752

852

 1604

767 879 1646

เพิ่มขึ้น

12

840 893 1733

 848

 918

 1766

868 957 1825

เพิ่มขึ้น

13

288 313 601

295

 313

 608

298   335 633

เพิ่มขึ้น

14

1036 1225 2261

1108

 1264

 2372

1140 1283 2423

เพิ่มขึ้น

15

1054 1176 2230

 1060

 1195

 2255

1078 1211 2289

เพิ่มขึ้น

16

830 998 1828

864

 1047

 1911

872 1065 1937

เพิ่มขึ้น

17

568 675 1243

 619

 743 

 1362

677 815 1492

เพิ่มขึ้น

18

467 488 955

 463

487

 950

466 485 951

เพิ่มขึ้น

19

760 838 1598

772

 854

 1629

762 850 1612

ลดลง

20

700 820 1520

706

 819

 1525

734 854 1588

เพิ่มขึ้น

21

1466 1725 3191

 1489

 1743

 3232

1519 1776 3295

เพิ่มขึ้น

22

1203 1428 2631

 1244

 1475

 2719

1275 1505 2780

เพิ่มขึ้น

23

700 742 1442

 711

748

 1459

717 753 1470

เพิ่มขึ้น

รวม 20,007 22,765 42,772 20,350 23,142 43,492 20,746 23,547 44,293 เพิ่มขึ้น

ข้อมูลล่าสุด : 8 มกราคม 2563

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  รายได้ ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบอาชีพหลายหลาย เช่น เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท / ห้างร้าน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ

รายได้เฉลี่ยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2562 (จปฐ.2) มีรายได้เฉลี่ย - บาท / คน / ปี (สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2562  ระดับตำบล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น)

 2.2 อาชีพ  ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ค้าขายรับราชการ ทำการเกษตร และอาชีพอื่นๆ  เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างทาสี กรรมกร และรับจ้างทั่วไป

2.3จำนวนสถานประกอบการ / ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

1 หอพัก 232 แห่ง
2 อพาร์ทเมนท์ 25  แห่ง
3 บ้านเช่า 17 แห่ง
4 ห้องเช่า 127 แห่ง
5 รีสอร์ท 20 แห่ง
6 โรงเเรม 6 แห่ง
7 ร้านอาหาร 267 แห่ง
8 ร้านคาราโอเกะ 4 แห่ง
9 ร้านกาแฟ 25 แห่ง
10 ร้านค้า 549 แห่ง
11 ร้านเสริมสวย 88 แห่ง
12 ร้านตัดผมชาย 20 แห่ง
13 ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 15 แห่ง
14 ร้านสปา 3 แห่ง
15 นวดแผนไทย 11 แห่ง
16 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 36 แห่ง
17 อู่ซ่อมรถยนต์ 75 แห่ง
18 ร้านวัสดุ / อุปกรณ์ก่อสร้าง 61 แห่ง
19 รับสร้างบ้าน 5 แห่ง
20 คลังสินค้า 29 แห่ง
21 ร้านขายยา 30 แห่ง
22 คลินิก 19 แห่ง
23 คลินิกสัตว์ 5 แห่ง
24 คลินิกทันตกรรม 1 แห่ง
25 โรงพยาบาลสัตว์ 1 แห่ง
26 โรงกลึง 5 แห่ง
27 ร้านเชื่อมโลหะ 21 แห่ง
28 ร้านคอมพิวเตอร์ 41 แห่ง
29 ร้านขายโทรศัพท์มือถือ 20 แห่ง
30 ร้านแอร์ 9 แห่ง
31 จำหน่ายรถมือสอง 19 แห่ง
32 บริษัทขายรถยนต์ 4 แห่ง
33 ร้านสะดวกซื้อ 12 แห่ง
34 ร้านตัดเสื้อ 18 แห่ง
35 ร้านซัก อบ รีด 21 แห่ง
36 ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 แห่ง
37 โรงเรียน 19 แห่ง
38 วิทยาลัย 1 แห่ง
39 สอนภาษา 4 แห่ง
40 โรงงาน 23 แห่ง
41 โรงสีข้าว 6 แห่ง
42 โรงขนมจีน 5 แห่ง
43 ปั้มน้ำมัน 15 แห่ง
44 ปั้มแก๊ส / ร้านแก๊ส 6 แห่ง
45 บริการไปรษณีย์ 6 แห่ง
46 บริษัทขนส่ง 7 แห่ง
47 ล้าง อัด ฉีด 11 แห่ง
48 บริษัทเงินกู้ 12 แห่ง
49 ร้านรับจำนำ 4 แห่ง
50 ร้านรับซื้อของเก่า 16 แห่ง
51 ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ 6 แห่ง
52 ฟาร์ม 3 แห่ง
53 บริษัทสายการบิน/จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 7 แห่ง
54 บริการรถเช่า 6 แห่ง
55 ร้ายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 แห่ง
56 ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 12 แห่ง
57 ร้านขายเฟอนิเจอร์ 6 แห่ง
58 ฟิตเนส 3 แห่ง
59 จำหน่ายยางและอะไหล่รถยนต์ 24 แห่ง
60 โรงพิมพ์ 3 แห่ง
61 ร้านรับทำป้าย 12 แห่ง
62 จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 แห่ง
63 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 3 แห่ง
64 ร้านผ้าม่าน 3 แห่ง
65 โรงพักหมู 1 แห่ง
66 สวนสัตว์ 1 แห่ง
67 จำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 แห่ง
68 ร้านตัดขนสุนัข 2 แห่ง
69 สำนักงานบัญชี 3 แห่ง
70 สำนักงานประกันชีวิต 4 แห่ง
71 สำนักงานทนายความ 2 แห่ง

ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  วันที่  24  เมษายน  2562

 

2.4 สถานะการคลัง

  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้  จำนวน  188,291,491.21   บาท (งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 

 ( ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 )

 

การคลังเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แบบสรุป ยอดรายรับ- รายจ่ายจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563

รายรับ

รายการ ปี 2560
รายรับจริง
ปี 2561
รายรับจริง
ปี 2562
รายรับจริง
ปี 2563
รายรับจริง
รายรับ        
หมวดภาษีอากร 12,980,984.40 13,380,009.10 16,302,992.34 5,693,500.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 5,615,654.25 4,767,855.25 6,282,719.60 6,096,070.11
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 708,043.74 944,689.74 1,434,008.35 1,690,699.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 776,783.51 668,037.00 1,033,957.00 1,072,147.36
หมวดภาษีจัดสรร 152,500,993.62 163,656,422.31 166,242,725.55 151,139,719.83
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 60,838,129.00 66,188,588.00 69,481,807.00 75,020,307.00
เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ - 540,200.00 259,204.00 704,068.87
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 233,420,588.52 250,145,801.40 261,037,413.84 241,416,215.97

 

รายจ่าย

รายการ ปี 2560
รายจ่ายจริง
ปี 2561
รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจ่ายจริง
ปี 2563
รายจ่ายจริง
รายจ่าย        
งบกลาง 39,529,194.57 41,345,210.41 43,957,312.97 46,078,989.97
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ - - - -
ค่าจ้างชั่วคราว - - - -
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,051,640.00 2,051,640.00 2,051,190.00 2,051,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 66,861,864.02 70,569,879.12 73,494,206.86 74,111,232.37
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 36,717,091.29 45,950,729.42 43,364,306.65 45,426,406.91
ค่าสาธารณูปโภค 2,090,867.01 2,440,918.68 2,691,472.79 2,904,605.82
เงินอุดหนุน 3,856,800.00 5,091,080.00 4,541,770.00 4,605,790.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 189,131.00 - - -
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 50,375,811.13 37,510,250.00 31,210,375.47 27,304,241.16
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ1)   1,572,553.00 7,584,670.00 10,103,400.00
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น 201,672,399.02 206,532,260.63 208,895,304.74 212,586,306.23

ที่มา: งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด   ( ข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2563 )

 

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น       1        แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา       5 แห่ง
โรงเรียนมีธยมศึกษา       2 แห่ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน       1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       2 แห่ง
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด       1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน       1 แห่ง
สถานที่ออกกำลังกาย      18 แห่ง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ       8 แห่ง

 

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์     17     แห่ง
โบสถ์     7  แห่ง

 

3.3  วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่สำคัญ

งานบุญมหาชาติประจำปี  ประมาณเดือน    กุมภาพันธ์- เมษายน
 2 งานประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือน เมษายน
 3 งานบุญบั้งไฟประจำปี  ประมาณเดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน
 4 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฏาคม
5 งานบุญกฐิน  ประมานเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
 6 งานประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน
 7 งานบ้านเป็ดมินิมาราธอน  ประมาณเดือน ธันวาคม

 

3.4  สาธารณสุข

 

  1   สุขศาลา   5  แห่ง
  2 ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน ( ศสมช. )   18  แห่ง
  3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ( รพสต. )   1  แห่ง
  4 ศุนย์บริการสาธารณสุข ทต.บ้านเป็ด   1 แห่ง
  5 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  30  แห่ง
  6 คลินิก  19 แห่ง

 

 3.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 1  สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด    1  แห่ง
 2 กลุ่ม อ.ป.พ.ร.  200  คน
 3 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง    3  คัน
 4 รถตรวจการ ( สายตรวจ )    3  คัน
 5 พนักงานสังกัดงานป้องกัน ฯ   53  นาย
 6 พนักงานสังกัดงานเทศกิจ   10     นาย

 

 

4.  การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคมทางบก

 นับว่ามีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ส่วนมากเป็นถนนคอนกรีต ถนนทางหลวงที่พาดผ่านเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 12 ( ขอนแก่น - ชุมแพ )ส่วนถนนสายสำคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีรถยนต์โดยสารประจำทางอยู่หลายสายด้วยกัน ได้แก่

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านหัวทุ่ง - คำไฮ สาย 2 (สีเหลือง) รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ,14 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 6 , 10 และบ้านโคกฟันโปงหมู่ที่ 4 , 21 และบ้านไทรทอง หมู่ที่ 23

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านกอก สาย 9 ( สีฟ้า) รับผู้โดยสารบ้านกอกหมู่ที่7 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8 รวมถึงหมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 1, 2 ,3 , 4

รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านเป็ด สาย 5(สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านเป็ด หมู่ที่ 1, 2 ,3 , 18 ผ่านหน้าหมู่บ้านเดชา หมู่ที่ 16 ผ่านหน้าหมู่บ้านแก่นพยอม หมู่ที่ 17

 รถยนต์โดยสารประจำทาง ร.8 สาย 5 (สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 บ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20

 รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 11(สีขาว) รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 , 15

 

4.2  การคมนาคมทางอากาศ

 ท่าอากาศยานขอนแก่นหรือ สนามบินนานาชาติขอนแก่น ( Khonkaen International Airport ) สนามบินนานาชาติขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

4.3  การโทรคมนาคม

มีที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชนให้บริการในพื้นที่

4.4  การไฟฟ้า

 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อยู่ในเขตให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และพลังงานความร้อนในเขตอำเภอน้ำพอง ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

4.5  แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

ลำน้ำ , ลำห้วย   1   แห่ง
 2 บึง,หนอง และอื่น ๆ  11 แห่ง

4.6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

 1  ฝาย    3    แห่ง
 2 บ่อน้ำตื้น   212 แห่ง
 3 บ่อโยก ( บาดาล )   95 แห่ง

 

 

5.ข้อมูลอื่น ๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรในธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด )

 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่

 

 1  บึงกี    1  แห่ง
 2 บึงหนองโคตร    1 แห่ง
 3 หาดทรายบึงหนองโคตร    1   แห่ง

 

5.2  มวลชนจัดตั้งขึ้น

 

 1  กลุ่มสตรีแม่บ้าน   375  คน
 2 กลุ่ม อ.ส.ม.   398 คน
 3 กลุ่ม อปพร.   241 คน
 4 ชุมชนย่อย    83  ชุมชน
 5 กลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย   230  คน
 6 กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ    115  คน
 7 กลุ่มแกนนำคนพิการ    23    คน

 

 

5.3  บริการประชาชน / ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

 1  ตู้ A.T.M.    35 แห่ง
 2 สัญญาณเสาโทรศัพท์    14 แห่ง
 3 เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ( www.banped.go.th)

 

6.  ลักษณะทางการเมืองการบริหาร

6.1  ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย

 

 1  นายประทีป เสาผล   ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 
 2 นายบัวฮอง บุญจวง  รองประธาน ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
 3 นางสาวปิยะวรรณ จิตตะมัย   เลขานุการสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
 4 นายลำพูน เมืองสนธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
 5 นางพิมพ์ชนก ชมโคกสูง    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
6 นายสุพล โต๊ะปั้ง    สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1
 7 นายณัฐพันธุ์ สืบสุพันธ์วงศ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
8 ----    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
9 ----    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
10 นายบุณเพ็ง สุทธิ    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที 2
11 นายวิเชียร แพงมา    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
12 นามสมพงษ์ พรหมแสง    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

 

6.2  ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 ปัจจทศ (วรรคสอง)

 

 1  นายปรีดา  นิลสาคู   ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด 
 2 นางสาววันเพ็ญ  ปิยะฉัตรโสภา   รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 
3 พันตรีกศิดิษ อ้วนพรมมา  รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 
 

( 2 ) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

2.1  ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ( ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เดือนพฤษภาคม 2562 )

 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีอัตรากำลัง ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  409 อัตรา ดังนี้

 

จำนวนบุคลากร
ตำแหน่งที่ครอง   จำนวน     409   คน
ตำแหน่งปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 92   คน  
ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 40 คน
ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 59 คน
ตำแหน่งในกองศึกษา จำนวน 33 คน
ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 128 คน
ตำแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 18 คน
ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 16 คน
หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน
ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 17 คน

 

แยกเป็นประเภท

พนักงานเทศบาล   จำนวน   98 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน    4        คน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 117 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 190 คน

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา จำนวน 10 คน
มัธยมศึกษา  จำนวน 31 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 3   คน  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     จำนวน   20 คน
ปริญญาตรี จำนวน 86 คน
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน    17    คน

 

ข้อมูลจาก : แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2563

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

QR Code หน้านี้