เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

1.1  ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด เมื่อปี พศ. 2539  ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น เดิมที่ทำการตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด ณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และได้ทำการจัดซื้อที่ดินบริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด โดยห่างจากที่ทำการเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร จำนวน 8 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดแห่งใหม่ โดยได้ย้ายเข้าที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

 

1.2  ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตั้งอยู่ เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 24" - 16 28" เหนือ และเส้นแวงที่ 102 41" 102 49" ตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( สายขอนแก่น - ชุมแพ ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลบ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม

 

1.3  เนื้อที่

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23 หมู่บ้าน  79  ชุมชน

 

1.4  ภูมิประเทศ

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ทางทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้ายทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร บึงกี และแก่งน้ำต้อน ซึ่งอยู่ตอนล่างสุด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153 - 203 เมตร

 

1.5 จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  มีทั้งหมด  23  หมู่บ้าน

 

ตารางที่ 1.1  จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 หมู่ที่       หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน ( ไร่ )
1 บ้านเป็ด 1,575
2 บ้านเป็ด 1,800
3 บ้านเป็ด 2,137
4     บ้านโคกฟันโปง     1,797
5 บ้านหัวทุ่ง 1,197
6 บ้านคำไฮ 500
7 บ้านกอก 787
8 บ้านหนองโจด 2,000
9 บ้านหนองขาม 1,050
10 บ้านคำไฮ 411
11 บ้านสันติสุข 1,125
12 บ้านกอกน้อย 500
13 บ้านพรสวรรค์ 812
14 บ้านหัวทุ่งนคร 2,000
15 บ้านหนองขาม 1,125
16 บ้านแก่นพยอม 1,150
17 บ้านเดชา 1,250
18 บ้านเป็ด 1,563
19 บ้านกังวาน 643
20 บ้านสุภัทรา 1,100
21 บ้านโคกฟันโปง 2,584
22 บ้านแก่นทอง 750
23 บ้านไทรทอง 831
รวม 23  หมู่บ้าน 28,689  ไร่

 

1.6 ประชากร

 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 26,510 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 45,043 คน (ข้อมูลงานทะเบียนฯ ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  -  คน / ตารางกิโลเมตร

 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย      -    บาท /คน/ ปี   (จปฐ.2 ปี 2563 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น) (รอข้อมูล)

 

ตารางที่ 1.2  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 หมู่ที่     จำนวนครัวเรือน   จำนวนประชากร รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
1 447 567 603 1,170
2 1,089 1,157 1,446 2,603
3 338 429 472 901
4 875 886 901 1787
5 756 505 571 1076
6 818 738 897 1635
7 2,007 1,544 1,855 3,399
8 3,503 2,655 2,959 5,614
9 847 821 820 1,641
10 531 402 456 858
11 981 792 903 1,695
12 1,241 904 990 1,894
13 548 341 371 712
14 1,555 1,181 1,343 2,524
15 1,358 1,096 1,235 2,331
16 1,015 875 1,079 1,954
17 1,216 742 904 1,646
18 312 473 496 969
19 1,202 769 869 1,638
20 1,737 769 904 1,673
21 1,895 1,533 1,795 3,328
22 1,522 1,309 1,565 2,874
23 1,209 735 759 1,494
 รวม   27,002  ครัวเรือน  21,223  คน    24,193  คน    45,416  คน 

**หมายเหตุ** ข้อมูลประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จาก (สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นตำบลบ้านเป็ด)

 

สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร

ย้อนหลัง 3 ปี

( ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2562 )

 หมู่ที่ 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
อัตราการเปลี่ยนแปลง 
  ระหว่าง 2561 กับ ปี 2563 
ชาย หญิง รวม  ชาย   หญิง รวม  ชาย      หญิง        รวม  

1

549 570 1,119

 574

574 

1,148 

 567 604 1,171 เพิ่มขี้น

2

 1,077 1,442 2,519 

 1,089

 1,396

2,485

1,153 1,498 2,651 เพิ่มขี้น

3

425 454 879

 434

464

 898

429 469 898 เพิ่มขี้น

4

854 868 1,722

 844

871 

1,715 

858  861 1,719 ลดลง

5

533 603 1,136

 539

598 1,137 524 595 1,119 ลดลง

6

761 890 1,651

748 

898 1,646 735 896 1,631 ลดลง

7

 1,474 1,811 3,285

1,519

1,854 3373 1,539 1,860 3,399 เพิ่มขี้น

8

2,550 2,769 5,319  2,612 2,848 5,460 2,669 2,937 5,606 เพิ่มขี้น

9

776 822 1,598  803 813 1,616 829 830 1,659 เพิ่มขี้น

10

420 455 875  411 463 874 404 458 862 ลดลง

11

752 852 1,604  767 879 1,646 784 898 1,682 เพิ่มขี้น

12

848 918 1,766  868 957 1,825 897 974 1,871 เพิ่มขี้น

13

295 313 608 298 335 633 334 366 700 เพิ่มขี้น

14

1,108 1,264 2,372 1,140 1,283 2,423 1,186 1,339 2,525 เพิ่มขี้น

15

1,060 1,195 2,255 1,078 1,211 2,289 1,092 1,224 2,316 เพิ่มขี้น

16

864 1,047 1,911 872 1,065 1,937 878 1,080 1,958 เพิ่มขี้น

17

619 743 1,362 667 815 1,492 727 868 1,595 เพิ่มขี้น

18

463 487 950 466 485 951 474 492 966 เพิ่มขี้น

19

772 854 1,629 762 850 1,612 771 863 1,634 เพิ่มขี้น

20

706 819 1,525 734 854 1,588 749 892 1,641 เพิ่มขี้น

21

1,489 1,743 3,232 1,519 1,776 3,295 1,523 1,792 3,315 เพิ่มขี้น

22

1,244 1,475 2,719 1,275 1,505 2,780 1,304 1,547 2,851 เพิ่มขี้น

23

711 748 1,459 717 753 1,470 736 761 1,497 เพิ่มขี้น
รวม 20,350   23,142   43,492   20,746   23,547  44,293 21,162 24,104 45,266 เพิ่มขึ้น

ข้อมูลล่าสุด จากงานทะเบียนและบัตร ทต.บ้านเป็ด  : วันที่  31  มีนาคม 2564

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

 2.1  รายได้  ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบอาชีพหลายหลาย เช่น เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท / ห้างร้าน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ

รายได้เฉลี่ยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2562 (จปฐ.2) มีรายได้เฉลี่ย - บาท / คน / ปี (สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2562  ระดับตำบล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น)

 2.2 อาชีพ  ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ค้าขายรับราชการ ทำการเกษตร และอาชีพอื่นๆ  เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างทาสี กรรมกร และรับจ้างทั่วไป

 2.3 จำนวนสถานประกอบการ / ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

    1     หอพัก    244      แห่ง  
2 อพาร์ทเมนท์ 26  แห่ง
3 บ้านเช่า 17 แห่ง
4 ห้องเช่า 130 แห่ง
5 รีสอร์ท 20 แห่ง
6 โรงเเรม 9 แห่ง
7 ร้านอาหาร 301 แห่ง
8 ร้านคาราโอเกะ 4 แห่ง
9 ร้านกาแฟ 30 แห่ง
10 ร้านค้า 559 แห่ง
11 ร้านเสริมสวย 88 แห่ง
12 ร้านตัดผมชาย 20 แห่ง
13 ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 15 แห่ง
14 ร้านสปา 3 แห่ง
15 นวดแผนไทย 12 แห่ง
16 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 36 แห่ง
17 อู่ซ่อมรถยนต์ 75 แห่ง
18 ร้านวัสดุ / อุปกรณ์ก่อสร้าง 61 แห่ง
19 รับสร้างบ้าน 5 แห่ง
20 คลังสินค้า 20 แห่ง
21 ร้านขายยา 30 แห่ง
22 คลินิก 19 แห่ง
23 คลินิกสัตว์ 6 แห่ง
24 คลินิกทันตกรรม 7 แห่ง
25 โรงพยาบาลสัตว์ 1 แห่ง
26 โรงกลึง 5 แห่ง
27 ร้านเชื่อมโลหะ 21 แห่ง
28 ร้านคอมพิวเตอร์ 41 แห่ง
29 ร้านขายโทรศัพท์มือถือ  **-------** 20 แห่ง
30 ร้านแอร์ 9 แห่ง
31 จำหน่ายรถมือสอง 19 แห่ง
32 บริษัทขายรถยนต์ 4 แห่ง
33 ร้านสะดวกซื้อ 18 แห่ง
34 ร้านตัดเสื้อ 18 แห่ง
35 ร้านซัก อบ รีด 21 แห่ง
36 ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 แห่ง
37 โรงเรียน 19 แห่ง
38 วิทยาลัย 1 แห่ง
39 สอนภาษา 4 แห่ง
40 โรงงาน 23 แห่ง
41 โรงสีข้าว 6 แห่ง
42 โรงขนมจีน 5 แห่ง
43 ปั้มน้ำมัน 15 แห่ง
44 ปั้มแก๊ส / ร้านแก๊ส 6 แห่ง
45 บริการไปรษณีย์ 6 แห่ง
46 บริษัทขนส่ง 7 แห่ง
47 ล้าง อัด ฉีด 11 แห่ง
48 บริษัทเงินกู้ 12 แห่ง
49 ร้านรับจำนำ 5 แห่ง
50 ร้านรับซื้อของเก่า 16 แห่ง
51 ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ 6 แห่ง
52 ฟาร์ม 3 แห่ง
53 บริษัทสายการบิน/จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 7 แห่ง
54 บริการรถเช่า 6 แห่ง
55 ร้ายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 แห่ง
56 ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 12 แห่ง
57 ร้านขายเฟอนิเจอร์ 16 แห่ง
58 ฟิตเนส 2 แห่ง
59 จำหน่ายยางและอะไหล่รถยนต์ 24 แห่ง
60 โรงพิมพ์ 3 แห่ง
61 ร้านรับทำป้าย 12 แห่ง
62 จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 แห่ง
63 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 4 แห่ง
64 ร้านผ้าม่าน 2 แห่ง
65 โรงพักหมู 1 แห่ง
66 สวนสัตว์ 1 แห่ง
67 จำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 แห่ง
 68  ร้านตัดขนสุนัข 2 แห่ง

ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  วันที่  7  เมษายน  2564

 

2.4 สถานะการคลัง

  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้  จำนวน  188,291,491.21   บาท (งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 

 ( ณ วันที่  30  กันยายน  2563 )

 

การคลังเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แบบสรุป ยอดรายรับ- รายจ่ายจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563

รายรับ

รายการ ปี 2560
รายรับจริง
ปี 2561
รายรับจริง
ปี 2562
รายรับจริง
ปี 2563
รายรับจริง
รายรับ        
หมวดภาษีอากร 12,980,984.40 13,380,009.10 16,302,992.34 5,693,500.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 5,615,654.25 4,767,855.25 6,282,719.60 6,096,070.11
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 708,043.74 944,689.74 1,434,008.35 1,690,699.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 776,783.51 668,037.00 1,033,957.00 1,072,147.36
หมวดภาษีจัดสรร 152,500,993.62 163,656,422.31 166,242,725.55 151,139,719.83
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 60,838,129.00 66,188,588.00 69,481,807.00 75,020,307.00
เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ - 540,200.00 259,204.00 704,068.87
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 233,420,588.52 250,145,801.40 261,037,413.84 241,416,215.97

 

รายจ่าย

รายการ ปี 2560
รายจ่ายจริง
ปี 2561
รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจ่ายจริง
ปี 2563
รายจ่ายจริง
รายจ่าย        
งบกลาง 39,529,194.57 41,345,210.41 43,957,312.97 46,078,989.97
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ - - - -
ค่าจ้างชั่วคราว - - - -
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,051,640.00 2,051,640.00 2,051,190.00 2,051,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 66,861,864.02 70,569,879.12 73,494,206.86 74,111,232.37
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 36,717,091.29 45,950,729.42 43,364,306.65 45,426,406.91
ค่าสาธารณูปโภค 2,090,867.01 2,440,918.68 2,691,472.79 2,904,605.82
เงินอุดหนุน 3,856,800.00 5,091,080.00 4,541,770.00 4,605,790.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 189,131.00 - - -
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 50,375,811.13 37,510,250.00 31,210,375.47 27,304,241.16
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ1)   1,572,553.00 7,584,670.00 10,103,400.00
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น 201,672,399.02 206,532,260.63 208,895,304.74 212,586,306.23

ที่มา: งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด   ( ข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2563 )

 

3. สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น       1        แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา       5 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา       2 แห่ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน       1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       2 แห่ง
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด       1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน       1 แห่ง
สถานที่ออกกำลังกาย      18 แห่ง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ       8 แห่ง

 

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์     17     แห่ง
โบสถ์     7  แห่ง

 

3.3  วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่สำคัญ

งานบุญมหาชาติประจำปี  ประมาณเดือน    กุมภาพันธ์- เมษายน
 2 งานประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือน เมษายน
 3 งานบุญบั้งไฟประจำปี  ประมาณเดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน
 4 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฏาคม
5 งานบุญกฐิน  ประมานเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
 6 งานประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน
 7 งานบ้านเป็ดมินิมาราธอน  ประมาณเดือน ธันวาคม

 

3.4  สาธารณสุข

 

  1    สถานที่ออกกำลังกาย    42  แห่ง
  2  ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน ( ศสมช. ) / สุขศาลา     23  แห่ง
  3  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ( รพสต. )       1    แห่ง
  4  หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง (อนามัยหัวทุ่ง)     1 แห่ง
  5  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    30  แห่ง
  6  คลินิก    10 แห่ง

* ข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7/04/64

 3.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 1  สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด     1   แห่ง
 2 กลุ่ม อ.ป.พ.ร.   34   คน
 3 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง     5    คัน
 4 รถตรวจการ ( สายตรวจ )    3   คัน
 5 พนักงานสังกัดงานป้องกัน ฯ   52   นาย
 6 พนักงานสังกัดงานเทศกิจ      11     นาย

**ข้อมูลงานป้องกันฯ  วันที่ 5/04/64

 

4.  การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคมทางบก

 นับว่ามีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ส่วนมากเป็นถนนคอนกรีต ถนนทางหลวงที่พาดผ่านเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 12                 ( ขอนแก่น - ชุมแพ )ส่วนถนนสายสำคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีรถยนต์โดยสารประจำทางอยู่หลายสายด้วยกัน ได้แก่

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านหัวทุ่ง - คำไฮ สาย 2 (สีเหลือง) รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ,14 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 6 , 10 และบ้านโคกฟันโปงหมู่ที่ 4 , 21 และบ้านไทรทอง หมู่ที่ 23

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านกอก สาย 9 ( สีฟ้า) รับผู้โดยสารบ้านกอกหมู่ที่7 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8 รวมถึงหมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 1, 2 ,3 , 4

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านเป็ด สาย 5(สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านเป็ด หมู่ที่ 1, 2 ,3 , 18 ผ่านหน้าหมู่บ้านเดชา หมู่ที่ 16 ผ่านหน้าหมู่บ้านแก่นพยอม หมู่ที่ 17

 รถยนต์โดยสารประจำทาง ร.8 สาย 5 (สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 บ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20

 รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 11 (สีขาว) รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 , 15

 

4.2  การคมนาคมทางอากาศ

 ท่าอากาศยานขอนแก่นหรือ สนามบินนานาชาติขอนแก่น ( Khonkaen International Airport ) สนามบินนานาชาติขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

4.3  การโทรคมนาคม

มีที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชนให้บริการในพื้นที่

4.4  การไฟฟ้า

 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อยู่ในเขตให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และพลังงานความร้อนในเขตอำเภอน้ำพอง ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

4.5  แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

ลำน้ำ , ลำห้วย   1   แห่ง
 2 บึง,หนอง และอื่น ๆ  11 แห่ง

4.6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

 1  ฝาย    3    แห่ง
 2 บ่อน้ำตื้น   212 แห่ง
 3 บ่อโยก ( บาดาล )   95 แห่ง

 

 

5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรในธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด )

 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่

 

  1   บึงกี    1     แห่ง
  2 บึงหนองโคตร    1   แห่ง  
  3  หาดทรายเทียมบึงหนองโคตร       1   แห่ง

 

5.2  มวลชนจัดตั้งขึ้น

 

 1  กลุ่มสตรีแม่บ้าน   375  คน
 2 กลุ่ม อ.ส.ม.   398 คน
 3 กลุ่ม อปพร.   241 คน
 4 ชุมชนย่อย    78  ชุมชน
 5 กลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย   230  คน
 6 กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ    115  คน
 7 กลุ่มแกนนำคนพิการ    23    คน

 

 

5.3  บริการประชาชน / ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

 1  ตู้ A.T.M.          35 แห่ง
 2 สัญญาณเสาโทรศัพท์          14 แห่ง
 3 เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ดwww.banped.go.th)
4 เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (www.facebook.com/banpedoffice)

 

6.  ลักษณะทางการเมืองการบริหาร

6.1  ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย

 

 1 นายบัวฮอง บุญจวง   ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
 2 นายสมพงษ์ พรหมแสง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
3 นายเจษฎา ชัยมงคล    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
4 นายสุพล โต๊ะปั้ง                            สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 
5 นายชัยรัตน์ มัสมี      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
 6 นายปัศนพล เมืองสนธิ์      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
 7 นายธนดล ประเสริฐทรง      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
8 นายแสนศักดิ์ แสนบุดดา      สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1
9 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
10 นายประทีป เสาผล      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
 11  นายบุญเพ็ง สุทธิ      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที 2
12 นายประสพ  ภูสีคุณ              สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

(ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564)
 

6.2  ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย

  1     นายชัชวาล ธีรภานุ    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด 
  2   นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี     รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
3   นายสุพล เมืองสนธิ์    รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
4   นายวิสุทธิิ์ เจริญศรี    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
5   นางชนิสรา วงษ์ศิริ    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด  

(ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564)
 

( 2 ) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

2.1  ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ( ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เดือนเมษายน 2564 )

 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีอัตรากำลัง ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  407 อัตรา ดังนี้

 

จำนวนบุคลากร
ตำแหน่งที่ครอง   จำนวน     407   คน
ตำแหน่งปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 91   คน  
ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 37 คน
ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 56 คน
ตำแหน่งในกองศึกษา จำนวน 31 คน
ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 119 คน
ตำแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 19 คน
ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 19 คน
หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน
ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 31 คน

 

แยกเป็นประเภท

พนักงานเทศบาล   จำนวน   97 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน    3       คน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 117 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 190 คน

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา จำนวน 43 คน
มัธยมศึกษา  จำนวน 103 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 22   คน  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     จำนวน   64 คน
ปริญญาตรี จำนวน 123 คน
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน    21    คน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2564

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

QR Code หน้านี้