เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2563

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 44,356 20,781 23,575 17 338 259 0 110 25,998
กุมภาพันธ์ 44,445 20,813 23,632 10 286 332 0 98 26,055
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน - - - - - - - - -
พฤษภาคม - - - - - - - - -
มิถุนายน - - - - - - - - -
กรกฎาคม - - - - - - - - -
สิงหาคม - - - - - - - - -
กันยายน - - - - - - - - -
ตุลาคม - - - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม