เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - -
แนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - -
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (จากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดลงบึงกี) - -
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - -
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - -
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - -
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต - -
บทความเรื่อง ขอข้อมูลไปฟ้องให้ยูเทิร์นที่อื่น - -
บทความเรื่อง อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา - -
บทความเรื่อง เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ - -
บทความเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ? - -
บทความเรื่อง อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน - -
แผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลบ้านเป็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - -
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 - -
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2563 - -
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2560 และ 2561 - -
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 - -
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 6 2
รายงานจำนวนแปลงที่ดินถือครอง 22 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4 1
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 5 2
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 20 1
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 19 1
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 8 1
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยหลังสถาบัน 3 แยกสุสาน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 11 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เดินทางไปราชการ 23 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 3
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 2 1
แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 14 3
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 16 1
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 3 1
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 5 2
คู่มือการให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลบ้านเป็ด 6 2