เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

         การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

         อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

         1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด ได้แก่

             (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

             (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

             (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

             (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

             (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

             (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

             (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

             (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

             (9) หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

         2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ อาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

             (1) ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา

             (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

             (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

             (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

             (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

             (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

             (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

             (8) ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า

             (9) เทศพาณิชย์
 

         3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

             (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

             (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า

             (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

             (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

             (5) การสาธารณูปการ

             (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

             (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

             (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

             (9) การจัดการศึกษา

             (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

             (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

             (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

             (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

             (14) การส่งเสริมกีฬา

             (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

             (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

             (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

             (18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย

             (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

             (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

             (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

             (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

             (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ

             (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             (25) การผังเมือง

             (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

             (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

             (28) การควบคุมอาคาร

             (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             (31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลจะดำเนินการ
 
ภารกิจหลัก
         1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
         2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
         4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
         6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
         7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
         1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
         2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
         3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
         4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
QR Code หน้านี้