เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หากพบเบาะแสการทำทุจริต  หรือกิจกรรมใดที่มิชอบ 
สามารถแจ้งได้โดยตรงที่
โทรศัพท์ หมายเลข  043 - 423870 
หรือ ติดต่อคณะผู้บริหารตาม
หมายเลขโทรศัพท์ภายในด้านล่าง

 
 

    เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น

    เลขที่  555 หมู่ที่  2  ถ.เลี่ยงเมือง    ต. บ้านเป็ด   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   40000

    หมายเลขโทรศัพท์  0-4342-3870

    โทรสาร  (FAX)   0-4342-3032
   
    อีเมล  banped.go.th@gmail.com
 
 
    หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 

ที่

หน่วยงาน

หมายเลข

1

 ประชาสัมพันธ์

2

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

401 

3

 รองนายกเทศมนตรี

402 

4

 รองนายกเทศมนตรี

403 

5

 หน้าห้องนายกเทศมนตรี

404 

6

 ปลัดเทศบาล  (ว่าที่ รต. ดร.ปรีดา  นิลสาคู )

481 

7

 รองปลัดเทศบาล 1   (นางสาววัญเพ็ญ   ปิยะฉัตรโสภา )

411

8

 รองปลัดเทศบาล 2  ( นางสาวพิลาศลักษณ์  นครวงศ์ )

410

9

 หน้าห้องรองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

413 

10

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

420 

11

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ( นายเกรียงไกร  มะลิงาม  )

430

12

งานธุรการ ( สำนักปลัด ฯ )

431 

13

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( สำนักปลัด ฯ )

432

14

งานกฏหมาย  ( กองวิชาการและแผนงาน )

412

15

งานบริการและเผยแพร่ข่าวสาร ( กองวิชาการและแผนงาน )

136

17

ผู้อำนวยการกองคลัง ( นางสาวณัฐวิมล  ใจเที่ยง )

440

 

เบอร์มือถือ ( กองคลัง )  086 - 4596737

 

18

งานการเงิน / งานพัสดุ   ( กองคลัง )

441

19

งานจัดเก็บรายได้   ( กองคลัง )

482

20

ผู้อำนวยการกองช่าง ( นายจักริน อัครเศรษฐัง )

450

21

งานแบบแผน ฯ  ( กองช่าง )

451

22

งานโยธา ฯ  ( กองช่าง )

452 

23 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ ( นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ) 460
24 งานธุรการ ( กองสาธารณสุข ฯ ) 461
25 งานรักษาความสะอาด ( กองสาธารณสุข ฯ ) 461
26 ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ( - ) 470
27 กองการศึกษา 471
28 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นางสมสมัย เทศประสิทธิ์) 472
29 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นางสุมิตรา จันทร์อักษร) 435
30 ห้องประชุม หนองโคตร  ชั้น 4 480
31 ห้องประชุม นองบึงกี  ชั้น 3  
32 ห้องประชุม หนองจิก ชั้น 3 482
33 ห้องควบคุมเสียง ( ห้องประชุมหนองโคตร ) 490
34 กองสวัสดิการสังคม 434

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     043 - 000553
สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด  043 - 423616

QR Code หน้านี้