เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2566

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม -
กุมภาพันธ์ -
มีนาคม -
เมษายน -
พฤษภาคม -
มิถุนายน -
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
ตุลาคม -
พฤศจิกายน -
ธันวาคม -
รวม