เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2564

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม 1,276.95
กุมภาพันธ์ 1,211.57
มีนาคม 1,450.73
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
ตุลาคม -
พฤศจิกายน -
ธันวาคม -
รวม