เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2564

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม 1,276.95
กุมภาพันธ์ 1,211.57
มีนาคม 1,450.73
เมษายน 1,411.03
พฤษภาคม 1,576.11
มิถุนายน 1,533.03
กรกฎาคม 1,470.49
สิงหาคม 1,545.79
กันยายน 1,469.40
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม -
รวม