เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2567

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม 1,199.60
กุมภาพันธ์ 1,192.50
มีนาคม 1,198.08
เมษายน 1,197.47
พฤษภาคม 0
มิถุนายน -
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
ตุลาคม -
พฤศจิกายน -
ธันวาคม -
รวม