เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนธันวาคม 2565

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2565
ประเภท
ขนาด 2.04 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565
ประเภท
ขนาด 0.38 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.65 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ประเภท
ขนาด 0.21 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้