เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 8/2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 8/2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 2.7 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565
ประเภท
ขนาด 0.74 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 64 - สิงหาคม 65 )
ประเภท
ขนาด 0.44 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประเภท
ขนาด 0.24 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้