เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 10/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 10/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 0.28 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.31 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ประเภท
ขนาด 0.12 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้