เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.17 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กันยายน 2562
ประเภท
ขนาด 1.92 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 10/2562
ประเภท
ขนาด 0.55 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.46 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.42 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.46 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้