เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.19 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลประจำเดือนพฤษภาคม
ประเภท
ขนาด 2.34 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.66 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562
ประเภท
ขนาด 0.53 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายงานสถานะการเงินเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท
ขนาด 1.07 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานสถานะการเงินเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เงินสะสม
ประเภท
ขนาด 0.22 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้