เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 4/2565 วันศูกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 2.44 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565
ประเภท
ขนาด 0.99 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.35 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ประเภท
ขนาด 0.12 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้