เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 12/2564 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 0.6 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น.
ประเภท
ขนาด 0.07 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 10/2564
ประเภท
ขนาด 5.41 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.19 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับจริง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.88 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. งบเงินสะสม ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ประเภท
ขนาด 0.42 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้