เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 2.67 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. การประชุมผ่านระบบ Application Zoom meeting (อำเภอเมืองขอนแก่น)
ประเภท
ขนาด 1.02 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 8/2564
ประเภท
ขนาด 0.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.57 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม
ประเภท
ขนาด 0.33 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้