เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563
ประเภท
ขนาด 7.95 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
ประเภท
ขนาด 0.57 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 3.38 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ประเภท
ขนาด 1.56 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประเภท
ขนาด 0.95 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท
ขนาด 2.24 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 7. งบแสดงฐานะการเงิน
ประเภท
ขนาด 1.28 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้