เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2563

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประเภท
ขนาด 3.81 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.28 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ประเภท
ขนาด 0.22 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. งบเงินสะสม ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
ประเภท
ขนาด 0.26 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษกิจ
ประเภท
ขนาด 0.15 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 7. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท
ขนาด 0.11 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 8. รายรับจริง ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท
ขนาด 0.52 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้