เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 7/2563
ประเภท
ขนาด 0.71 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563
ประเภท
ขนาด 0.85 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.7 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท
ขนาด 1.05 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเภท
ขนาด 0.26 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. งบเงินสะสม ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
ประเภท
ขนาด 0.46 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 7. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ประเภท
ขนาด 2.72 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้