เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประเภท
ขนาด 0.58 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประเภท
ขนาด 9.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประเภท
ขนาด 3.63 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 1.55 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 3.28 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 5.28 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้