เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2563
ประเภท
ขนาด 0.18 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประเภท
ขนาด 1.92 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563
ประเภท
ขนาด 1.31 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.82 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.89 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.43 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้