เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.18 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประเภท
ขนาด 2.61 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.56 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท
ขนาด 0.96 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเภท
ขนาด 0.42 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้