เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 15  สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัุวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.19 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประเภท
ขนาด 2.96 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.45 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.74 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 1.05 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.42 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 7. เร่งรัดให้ดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.37 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้