เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562
ประเภท
ขนาด 2.24 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
ประเภท
ขนาด 1.01 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2562
ประเภท
ขนาด 0.64 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท
ขนาด 1.01 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนถ้องทิ่น
ประเภท
ขนาด 0.23 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้