เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 0.11 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 1.81 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565
ประเภท
ขนาด 1.26 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.75 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ประเภท
ขนาด 0.25 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้