เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 0.08 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 2.85 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.62 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.34 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ประเภท
ขนาด 0.12 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้