เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 11/2564
ประเภท
ขนาด 3.27 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 1.21 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.22 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับจริง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 0.9 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. งบเงินสะสม ณ วันที่ 11 มกราคม 2565
ประเภท
ขนาด 0.42 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้