เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 6.34 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราขการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 10/2564
ประเภท
ขนาด 0.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564
ประเภท
ขนาด 1.02 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. งบเงินสะสมและรายรับจริง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 1.18 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้