เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 2.31 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 7/2564
ประเภท
ขนาด 0.11 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564
ประเภท
ขนาด 0.91 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ประเภท
ขนาด 0.08 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.64 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม
ประเภท
ขนาด 0.37 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้