เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
ประเภท
ขนาด 1.62 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 6/2564
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/งป.2564
ประเภท
ขนาด 1.11 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564
ประเภท
ขนาด 2 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท
ขนาด 0.65 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม
ประเภท
ขนาด 0.15 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 7. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 5/2564
ประเภท
ขนาด 0.57 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้