เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 3/2564
ประเภท
ขนาด 1.61 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.73 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 4/2564
ประเภท
ขนาด 0.08 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.52 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเภท
ขนาด 0.26 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้