เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ประเภท
ขนาด 1.62 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564
ประเภท
ขนาด 0.43 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 1.08 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 2/2564
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.61 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเภท
ขนาด 0.3 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้