เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ประเภท
ขนาด 1.81 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.51 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท
ขนาด 0.55 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเภท
ขนาด 0.25 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้