เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประเภท
ขนาด 1.97 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 12/2563
ประเภท
ขนาด 0.11 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.57 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเภท
ขนาด 0.32 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้