เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
ประเภท
ขนาด 3.06 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 11/2563
ประเภท
ขนาด 0.11 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 9/2563
ประเภท
ขนาด 0.47 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.76 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท
ขนาด 0.78 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้