เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ประเภท
ขนาด 2.64 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 8/2563
ประเภท
ขนาด 0.21 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.47 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. กำหนดให้เทศบาลที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขขององค์กรครบถ้วนที่มีประสงค์จะขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ประเภท
ขนาด 0.74 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท
ขนาด 1.15 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. งบเงินสะสม ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ประเภท
ขนาด 1.76 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้