เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท
ขนาด 0.19 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2563
ประเภท
ขนาด 3.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563
ประเภท
ขนาด 1.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.43 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 1.05 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.59 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้