เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

วัน/เดือน/ปี เรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ แนวทางการแก้ไข ผลการดำเนินการ
มกราคม 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน - - - - - -
ธันวาคม - - - - - -
รวม