เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมการเฝ้าระวัง ป้องกันทางทันตสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคทางช่องปาก เขต2 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดการอบรมการเฝ้าระวัง ป้องกันทางทันตสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคทางช่องปากในผู้สูงอายุ เขต 2 ตามโครงการตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลเชิงรุก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2562 เพื่อตรวจคัดกรองโรคทางช่องปากและแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพที่ตรวจพบ ตลอดจนให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในการดูแลช่องปากแก่ผู้สูงอายุ จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลขอนแก่นและคณะ มาอบรมพร้อมให้บริการตรวจช่องปากให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สาธิตหัวทุ่ง
QR Code หน้านี้