เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.27 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้