เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ไฟล์ที่ 1. การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ประเภท
ขนาด 0.2 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ 540/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภท
ขนาด 1.01 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้