เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.35 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้