เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 1.23 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้