เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.54 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้