เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมกำจัดวัชพืชคลองน้ำข้างหมู่บ้านชลลดา

วันที่ 5 มิถุนายน นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำเจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับหน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ดและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชคลองข้างหมู่บ้านชลลดา เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝน ในการนี้ นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานราชการและประชาชนในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน เป็นการเร่งด่วน เช่น การพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตร เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน กำจัดวัชพืช เศษวัสดุและขยะ เพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกแก้ไขปัญหาอุทกภัยต่อไป
QR Code หน้านี้