เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการรู้ทันภัยของโลกปัจจุบัน สู่สถานศึกษาปลอดภัยที่ยั่งยืน

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายภวัต จันทร์แสง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “รู้ทันภัยของโลกปัจจุบัน สู่สถานศึกษาปลอดภัยที่ยั่งยืน ประจำปี 2566” สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด เพื่อให้เยาวชนมีความรู้การป้องกันอันตรายจากโลกปัจจุบันในสถานศึกษา พัฒนาความรู้การป้องกันร่างกายและจิตใจจากภาวะซึมเศร้า และมีความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และน้องๆนักเรียนในเขตตำบลบ้านเป็ดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้