เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน คกก.สปสช. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้ นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกิจกรรมต้นแบบ ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร ต่อด้วยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล และนวัตกรรมสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และรูปแบบการจัดการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
QR Code หน้านี้