เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นศิริมงคล
QR Code หน้านี้