เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพการทำปลาร้าแจ่วบอง บ้านหนองโจด

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองโจด ภายในงานมีกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำปลาร้าแจ่วบองและน้ำพริกหมู ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางณัฐสินี อภิพัฒน์โชติกุล ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 และนางสาวพรรณพิมล ขันติยู ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 จากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุบ้านหนองโจด เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8
QR Code หน้านี้