เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5
QR Code หน้านี้