เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.05 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้